Aanmelden en uw privacygegevens

Mensen die zich willen aanmelden als lid kunnen het best een keer persoonlijk langskomen om een praatje te komen maken op de trainingsavonden voor senioren, dinsdag en vrijdag. De kantine is dan altijd open.

Ook kan er info gewonnen worden bij onze secretaris  Correspondentieadres: .
of via mail: secretaris@rkvvvaesrade.nl

In ieder geval heten wij nieuwe leden alvast van harte welkom!

Privacy Policy RKVVVaesrade

RKVVVaesrade hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKVVVaesrade houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RKVVVaesrade zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden

Persoonsgegevens van leden worden door RKVVVaesrade verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde; bv. Innen van contributie.
 • Communicatie met de KNVB.
 • Het uitvoering geven aan het lid worden van een voetbalorganisatie
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Lid worden van onze voetbalclub en daarmee vaak samenhangend lid van de KNVB;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKVVVaesrade de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Nummer Identiteitsbewijs (bv rijbewijs/paspoort/IDkaart);
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • IBAN.

Uw persoonsgegevens worden door RKVVVaesrade opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 3 jaar.

Voor overige vragen kunt u ook onderstaand contactformulier invullen.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht